Nyelvek:
Magyar Angol 

Jogi nyilatkozat


 


JOGI NYILATKOZAT


Bevezetés

Cady-Trade '95 Kft - GAGGIA magyarországi képviselet. - a továbbiakban GAGGIA képviselet - honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel használható. A GAGGIA HU képviselet nem vállalja a felel?sséget a weboldalakon található információk teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jöv?t illet? állítások a GAGGIA HU képviselet legjobb tudásán és meggy?z?désén alapulnak. Effajta állítások a GAGGIA HU képviselet azon nézetét hivatottak tükrözni, amelyek a jöv?beli eseményekre tekintettel egy adott id?pontban születtek, és ki vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényez?b?l ered?en a valós eredmények jelent?sen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával egyidej?leg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

Általános feltételek

1. Szerz?i jogok

A GAGGIA HU képviselet internetes megjelenésének oldalai szerz?i jogvédelem alatt állnak. A szerz?i jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történ? felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük - még kivonatos formában is - csak a GAGGIA HU képviselet engedélyével történhet. A szerz?i jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és küls? megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek és képanyagok felhasználásához (kivéve a GAGGIA HU képviselet sajtóképeit, illetve a jelszóval védett partner oldalakon szerepl? termékfotókat) a GAGGIA HU képviselet el?zetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A közzététel és sokszorosítás joga a GAGGIA HU képviseletet illeti meg.

A GAGGIA HU képviselet sajtóképeit* a GAGGIA HU képviselet el?zetes hozzájárulása nélkül nyomtatott vagy elektronikus médiában közzé lehet tenni. Az e célból felhasznált GAGGIA HU képviselet sajtóképeken szerepelnie kell a "? Cady-Trade 95 Kft - GAGGIA magyarországi képviselet., évszám, Minden jog fenntartva" szöveg? hivatkozásnak. Az ilyen felhasználások díjmentesek. A felhasználó köteles azonban egy példányt a GAGGIA HU képviselet rendelkezésére bocsátani abból a sajtópéldányból, illetve megadni annak a honlapnak a címét, ahol a sajtókép megjelent.

*Sajtókép alatt azon képeket kell érteni, amelyeket GAGGIA HU képviselet a médiában való megjelenés céljából közzétesz.

2. Márkanevek

Az ezen internetes oldalakon használt GAGGIA HU képviselet és a Saecohoz köthet? különböz? emblémák, valamint termékmegjelölések Saeco védjegyoltalom és védjegy bejelentés alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek min?sül.

3. Harmadik személy weboldalaiért a felel?sségvállalás kizárása

a.  Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történ?, GAGGIA HU képviselett?l független kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalma a GAGGIA HU képviselet el?tt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelel?en a GAGGIA HU képviselet nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felel?sséget különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a GAGGIA HU képviselet által m?ködtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felel?sséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.GAGGIA HU képviselet nem felel a szerz?i jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történ? megsértéséért.

d.A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa, illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerz?dés, semmiképpen nem jön azonban létre szerz?dés a GAGGIA HU képviselet és a látogató között.

A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

4. A felel?sség korlátozása

A GAGGIA HU képviselet komoly er?feszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A dokumentumok, információk letöltését megel?z?en ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelel? vírus elleni védelemr?l, például víruskeres? alkalmazásával. GAGGIA HU képviselet a vírusok által okozott károkért nem felel.

GAGGIA HU képviselet igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelen? szolgáltatásainak zavartalanságát valamint azok elérhet?ségét, de azt nem szavatolja.

5. El?rejelzések és szándéknyilatkozatok

Az internetes oldalon található jöv?re vonatkozó kijelentések jóhiszem?en és csak tájékoztatási céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésekt?l GAGGIA HU képviselet valós eredményei jelent?sen eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényez?kre, melyek GAGGIA HU képviselet tevékenységét?l függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében végzett fenntartása mellett GAGGIA HU képviselet nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában történ? megjelentetését. GAGGIA HU képviselet nem vállal felel?sséget ezen el?rejelzésekért és szándéknyilatkozatokért és ebb?l következ?en azok aktualizálásának elmaradásáért sem.

GAGGIA HU képviselet fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat hajtson végre.

Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók

1. Általános tudnivalók

A GAGGIA HU képviselet tiszteletben tartja az internetes oldalát felkeres? személyek személyes adataihoz f?z?d? jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy GAGGIA HU képviselet az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellen?rizni a jelen internetes oldalon a GAGGIA HU képviselet részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és - felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en történik. Ennek biztosítására GAGGIA HU képviselet a szükséges intézkedéséket megteszi.

Jelen megállapítás nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek hiperlinkeken keresztül a GAGGIA HU képviselet honlapjáról kereshet?ek fel.


2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A GAGGIA HU képviselet csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, - feldolgozáshoz illetve - felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi, személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben GAGGIA HU képviselet Önt?l valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor err?l, illetve különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás id?tartamáról a konkrét esetben GAGGIA HU képviselet külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során GAGGIA HU képviselet szervere bizonyos adatokat automatikusan, - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok a következ?k: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngész? verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a GAGGIA HU képviselet honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keres?szavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekb?l az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésb?l személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás meg?rizhet?. Az adatok harmadik személy részére történ? továbbadása szintén a személyes adatok védelmér?l szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en történik.

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a GAGGIA HU képviselet rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmen?en, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel,  harmadik személyek részére nem adja tovább. A GAGGIA HU képviselet az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. Biztonság

A GAGGIA HU képviselet az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan ?rzi, valamint óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. GAGGIA HU képviselet azon szerz?déses partnerei, amelyek GAGGIA HU képviselet részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a szerz?déses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat GAGGIA HU képviselet törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történ? adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jöv?re vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Cady-Trade 95 Kft - GAGGIA magyarországi képviselet. Székhelye: 1089 Budapest,Bláthy Ottó utca 4-8.), vagy E-mailen. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a GAGGIA HU képviselet milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, id?tartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a GAGGIA HU képviselet adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. GAGGIA HU képviselet minden t?le telhet?t megtesz, hogy kérésének lehet?ségei szerinti legrövidebb id?n belül eleget tegyen.

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából GAGGIA HU képviselet anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméret? adatok, melyek ideiglenesen a böngész?programról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehet?vé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngész?program automatikusan elfogadja. A böngész?program beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngész?program e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngész?program Súgó menüpontjában.

6. Használati feltételek módosítása

A GAGGIA HU képviselet fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekr?l a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

7. Egyéb rendelkezések

A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Termékek
ÁRAJÁNLAT KÉRÉS >>>